przeglądaj konkursy |  rejestracja 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY MINTIA.COM

Wstęp

 1. Regulamin i załączniki do Regulaminu stanowią umowę pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w znaczeniu terminów przedstawionych w pkt 1. i określają zasady usług świadczonych przez

  S-arts Poland
  Przemysław Stanisz
  Al. Tysiąclecia 41
  34-700 Rabka- Zdrój
  NIP: PL 735-26-10-876

  za pośrednictwem platformy Mintia, dalej zwaną"Mintia" lub Usługodawcą. Użytkownik wyraża zgodę na akceptację regulaminu poprzez:
  • kliknięcie przycisku "Akceptuję regulamin" w którymkolwiek momencie korzystania z Serwisu Mintia.com lub
  • podpisanie poniższego dokumentu lub
  • sam fakt założenia konta lub
  • sam fakt używania Serwisu Mintia.com w którejkolwiek z jego funkcjonalności.
 2. Wraz z wykonaniem którejkolwiek z czynności wymienionych powyżej Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu wraz z jego załącznikami:

  1. załącznik 1 (drukarnia)
  2. załącznik 2 (forum i komentarze)
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu i załączników.
 4. Wszystkie kwestie sporne są rozstrzygane w oparciu o prawo polskie.

Pkt 1. Definicje

 1. Regulamin
  Niniejszy regulamin serwisu Mintia.com.
 2. S-arts Poland
  S-arts
  Przemysław Stanisz
  Al. Tysiąclecia 41
  34-700 Rabka- Zdrój
  NIP: PL 735-26-10-876
 3. Mintia.com
  Serwis o charakterze otwartym, oferujący możliwość założenia konkursu na dowolny projekt, zakup takiego projektu oraz realizację usług drukarskich, dostępny również w ramach innych serwisów internetowych (api) przez partnerów S-arts Poland, prowadzony przez firmę S-arts w znaczeniu podanym w Regulaminie.
  Serwis jest dostępny i utrzymywany w domenie mintia.com.
 4. Platforma, serwis
  Pojęcia określające Mintia.com w znaczeniu przedstawionym w Regulaminie.
 5. Użytkownik
  Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego konto w seriwsie i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez platformę Mintia.com na zasadach określonych w Regulaminie, określany również jako zleceniodawca, klient lub zleceniobiorca, twórca lub grafik.
 6. Konto
  Prowadzone dla użytkownika przez Mintia.com pod unikalną nazwą (login w postaci adresu e-mailowego) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu Mintia.com.
 7. Rejestracja
  Procedura zakładania konta.
 8. Usługodawca
  S-arts Poland poprzez Serwis Mintia.com w znaczeniu terminów ustalonych w Regulaminie.
 9. Usługobiorca
  Każdy Użytkownik zarejestrowany w Serwisie jako Twórca lub Zleceniodawca/Klient.
 10. Zleceniodawca/klient/kupiec
  Zarejestrowany w serwisie użytkownik, którego celem jest założenie dowolnego dostępnego w ramach serwisu konkursu lub zakup którejkolwiek z oferowanych usług. Zleceniodawca/klient nie może być jednocześnie zarejestrowany jako twórca, ale może posiadać osobne konto o takim charakterze.
 11. Zleceniobiorca/twórca/grafik
  Użytkownik zarejestrowany w serwisie, którego celem jest sprzedaż lub/i prezentacja własnych projektów w którejkolwiek w oferowanych przez serwis kategorii. Twórca może brać lub nie brać udziału w konkursach. Twórca nie może być jednocześnie zarejestrowany jako zleceniodawca/klient, ale może posiadać osobne konto o takim charakterze.
 12. Konkurs
  Procedura polegająca na opublikowaniu w serwisie wypełnionego formularza zlecenia (briefu) wraz z zadeklarowaniem i przesłaniem kwoty będącej zapłatą za wykonanie zlecenia oraz zobowiązaniem wybrania wygranego projektu spośród projektów nadesłanych przez twórców. Konkurs jest aktywny przez czas z góry określony przez zleceniodawcę w którym twórcy mogą nadsyłać swoje projekty. Po upłynięciu terminu nadsyłania prac konkurs staje się nieaktywny. Konkurs kończy się wyłonieniem zwycięzcy przez zleceniodawcę w przeciągu 10 dni roboczych od zakończenia okresu nadsyłania prac.
 13. Projekt/dzieło/praca
  Zbiór materiałów spełniających wymagania regulaminowe, nadesłany przez twórcę w odpowiedzi na aktywny konkurs.
 14. Treść
  Wszelkie materiały czy to wizualne czy pisemne wprowadzane przez użytkowników do serwisu Mintia.com, w tym treści zawierane w wytycznych do zlecenia przez zleceniodawcę.
 15. Funkcjonalności
  Usługi świadczone przez serwis Mintia.com w zakresie przedstawionym w punkcie 2 Regulaminu.

Pkt 2. Usługi świadczone przez Serwis Mintia.com

 1. Serwis Mintia.com świadczy usługi internetowe w zakresach (działach):

  1. Grupowe projektowanie.
   W zależności od charakteru założonego konta, w ramach grupowego projektowania użytkownicy mogą przeglądać istniejące aktywne konkursy, zakładać nowe konkursy, nadsyłać własne projekty dla istniejących aktywnych konkursów, przeglądać i oceniać dostępne nadesłane prace innych twórców (jeśli zleceniodawca nie określi inaczej przy zakładaniu konkursu).
  2. Marketplace W zależności od charakteru posiadanego konta, umożliwia złożenie oferty sprzedaży projektów, kupno przedstawionych projektów, przeglądanie i ocenę projektów. Do Marketplace trafiają również projekty bez znaków oraz materiałów autorskich zleceniodawcy (np. zdjęcia, slogany itp.) odrzucone w zakończonych konkursach, jeśli twórca w procesie nadsyłania projektu do aktywnego konkursach wyrazi na to zgodę.
  3. Druk/drukarnia
   Umożliwia złożenie zlecenia na druk wybranych materiałów wraz z dostawą gotowego produktu pod wskazany adres, a także założenie zlecenia na projekt materiału do druku.
  4. Forum i komentarze
   Każdy zalogowany użytkownik uzyskuje automatycznie dostęp do forum oraz komentarzy. Podzielone na poszczególne kategorie forum umożliwia wymianę myśli pomiędzy Użytkownikami.
   Komentarze mogą twórcy pozostawiać pod pracami innych twórców, wraz z oceną punktową komentowanego projektu.
   Używając forum i pozostawiając komentarze użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Forum, który jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
  5. Domeny (w niedalekiej przyszłości)
   Umożliwia rejestrowanie nowych domen i zarządzanie swoimi domenami.
  6. Branding (w niedalekiej przyszłości)
   W zależności od charakteru posiadanego konta umożliwia zakup lub złożenie oferty sprzedaży/sprzedaż gotowych projektów brandingów domen, złożenie zlecenia na branding wybranej lub posiadanej domeny, przeglądanie istniejących projektów obrandowania domen.
 2. Użytkownik Serwisu może z niego korzystać jako zleceniodawca/klient lub jako zleceniobiorca/twórca. Zasady i warunki przedstawione w Regulaminie obowiązują zarówno zleceniodawców jak i zleceniobiorców.

Pkt 3. Warunki utworzenia i korzystania z konta Użytkownika Mintia.com.

 1. Tworzenie konta.
  1. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności w pełni możliwe jest tylko po zarejestrowaniu się jako użytkownik, czyli stworzeniu konta. Stworzenie konta odbywa się przy pomocy procesu tworzenia konta użytkownika określonego przez Mintia.com lub jakiejkolwiek innej metody określonej przez Mintia.com i oznacza automatyczną akceptację Regulaminu wraz z załącznikami.
  2. Tworząc konto użytkownik deklaruje, że ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolności do czynności prawnych.
   Mintia.com nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych podczas procesu rejestracji, odpowiedzialność za ewentualne problemy wynikłe z tego powodu leży po stronie użytkownika.
   Użytkownik, który skończył 18 lat może wyrazić zgodę na użycie swojego konta przez osobę nieletnią, jeśli jest rodzicem lub prawnym opiekunem takiej osoby. W takim przypadku użytkownik deklaruje, że konto będzie używane zgodnie z Regulaminem i pod jego nadzorem. Dodatkowo, użytkownik pozwalający używać swojego konta osobie nieletniej jest prawnie odpowiedzialny za jej działania i wszelkie wykroczenia przeciwko Regulaminowi oraz deklaruje, że zwalnia Mintia.com (S-Arts Poland) z odpowiedzialności za straty czy koszty jakie w wyniku takiego działania mogą zaistnieć.
  3. Konto użytkownika umożliwia zalogowanie się do serwisu Mintia.com, zarządzanie panelem użytkownika, oraz pełne korzystanie z serwisu Mintia.com w zakresie funkcjonalności oferowanych przez serwis.
  4. Użytkownik zobowiązuje się strzec prywatności i bezpieczeństwa danych (login, hasło), których używa do uzyskania dostępu do serwisu Mintia.com.
  5. Tworząc konto użytkownik oświadcza, że wszystkie informacje, które zadeklarował w procesie tworzenia konta są prawdziwe i poprawne w każdym szczególe. Serwis Mintia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe dane podane w procesie rejestracji.
  6. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie Mintia.com. Konta występują w 2 rodzajach - konto zleceniodawcy i twórcy/grafika Jeden użytkownik, w zależności od celu dla którego korzysta z Serwisu, może mieć jedno konto lub dwa konta różnych rodzajów.
  7. Tworząc konto użytkownik zgadza się w udzielić Mintia.com informacji osobistych, takich jak wgląd do dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) gdy zajdzie uzasadniona potrzeba weryfikacji danych osobowych Uuytkownika.
  8. Jeśli użytkownik korzysta z serwisu w imieniu swojego pracodawcy, wtedy oboje - użytkownik i jego pracodawca - są w równym stopniu zobowiązani przestrzegać Regulaminu, a dodatkowo pracodawca będzie odpowiedzialny za wszelkie działania użytkownika w serwisie. Ponadto, używając serwisu w imieniu lub na polecenie swojego pracodawcy użytkownik zaświadcza, że został upoważniony przez pracodawcę do działań w serwisie w jego imieniu. Udostępnienie loginu i hasła pracownikowi odbywa się na ryzyko i koszt pracodawcy.
 2. Używanie konta.
  Tworząc konto w serwisie Mintia.com użytkownik zgadza się, że będzie używał konta użytkownika i serwisu Mintia.com zgodnie z oferowanymi przez serwis funkcjonalnościami. W szczególności użytkownik nie może:
  1. odsprzedać lub oddać swojego konta komukolwiek innemu,
  2. używać swojego konta w serwisie Mintia.com w sposób promujący usługi oferowane przez konkurencję Mintia.com bez uzyskania wcześniej pisemnej zgody,
  3. używać konta użytkownika w oszukańczy, szkodliwy lub nielegalny sposób; dla nielegalnych celów czy w celu rozprzestrzeniania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek materiałów, które mogą być uznane za obraźliwe, nielegalne, zastraszające, zagrażające, szkodliwe, wulgarne, obsceniczne lub w jakikolwiek inny sposób niepożądane lub naruszające obowiązujące prawo,
  4. z pomocą konta użytkownika obrażać, prześladować lub zastraszać kogokolwiek,
  5. z pomocą konta użytkownika podawać się za kogokolwiek innego, podszywać się lub sugerować inną tożsamość niż prawdziwa,
  6. w jakikolwiek sposób naruszać praw autorskich, znaków towarowych, patentów i innych praw własności intelektualnej,
  7. używać konta użytkownika do wysyłania reklam, "łańcuszków", spamu czy jakiejkolwiek innej formy nieproszonych wiadomości e-mail,
  8. podrabiać lub zmieniać w jakikolwiek sposób nagłówków lub danych adresowe systemowo zawartych w wiadomościach e-mali wysyłanych z konta użytkownika Mintia.com,
  9. wysyłać ze swojego konta wiadomości zawierających wirusy, programy szpiegujące, złośliwe oprogramowanie lub inne szkodliwe, niszczące pliki,
  10. używać swojego konta Użytkownika w jakikolwiek, szkodliwy dla serwisu Mintia.com lub innych użytkowników serwisu sposób lub w sposób uniemożliwiający lub utrudniający zarejestrowanym lub potencjalnym użytkownikom dostęp do serwisu,
  11. celowo lub nieumyślnie używać konta w sposób, który utrudnia lub czyni nieefektywnym korzystanie z serwisu dla innych użytkowników,
  12. użytkownik nie może odwoływać złożonych już konkursów albo innej formy oferty sprzedaży lub zakupu materiałów, których zakup i sprzedaż zapewniają funkcjonalności serwisu Mintia.com z zamiarem skontaktowania się ze sprzedającym/kupującym poza serwisem Mintia.com w celu sfinalizowania transakcji poza środowiskiem serwisu Mintia.com aby uniknąć jakichkolwiek opłat i prowizji narzuconych przez Mintia.com. W wypadku wykrycia takiego działania Mintia.com może bez ostrzeżenia, czasowo lub bezterminowo zawiesić lub usunąć użytkownikowi konto.

Pkt 4. Relacja stron

 1. Rejestrując się w serwisie użytkownik wyraża zgodę na Regulamin i zawiera z usługodawcą umowę o świadczenie usług.
 2. Umieszczenie projektu w Marketplace, umieszczenie w serwisie projektu brandingu lub wystawienie domeny na sprzedaż nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Użytkownik wprowadzając swoje projekty do serwisu bądź udostępniając domenę do odsprzedaży deklaruje, że jest w przypadku domen właścicielem, a w przypadku projektów właścicielem i autorem oferowanych na sprzedaż projektów.
 3. Sprzedaż jakichkolwiek projektów poprzez serwis, czy to za pośrednictwem Marketplace czy organizowanego konkursu, czy w jakikolwiek inny sposób, jest równoznaczna z przekazaniem wszystkich praw autorskich do projektu kupcowi i zrzeczeniem się wszelkich roszczeń do projektu w przyszłości.
 4. Wgrywając propozycję brandingu, propozycję projektu do Marketplace bądź jakikolwiek projekt konkursowy użytkownik zobowiązuje się nie sprzedawać go w innych źródłach.
 5. Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego projektu z serwisu jeśli projekt nie bierze udziału w konkursie, lub zmiany ceny za jaką oferuje się sprzedać projekt, jeśli ten nie został jeszcze zakupiony.
 6. Użytkownik nie ma prawa wycofania swojego projektu z aktywnego konkursu.
 7. Zleceniodawca określa czas trwania konkursu w którym twórcy mogą nadsyłać swoje projekty. Po upłynięciu tego okresu, w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, zleceniodawca ma obowiązek wybrać zwycięzcę konkursu oraz oznaczyć projekty, które zajmą drugie i trzecie miejsce w konkursie.
 8. W przypadku brandingów i projektów zakupionych w Marketplace prace są przekazywane klientowi od razu po wpłynięciu stosownej opłaty.
 9. W przypadku konkursów, które są opłacane przez zleceniodawcę z góry wgrany projekt zostaje przekazany automatycznie po wybraniu przez zleceniodawcę zwycięzcy.
 10. Twórca, który wygrał konkurs, otrzymuje wypłatę w określonej w konkursie wysokości.
 11. Twórcy, których projekty były wystawione w serwisie (w dziale Branding lub Marketplace) otrzymują określoną przez siebie zapłatę. Kupiec uiszcza opłatę wysokości określonej przez twórcę, powiększoną o prowizję serwisu za świadczenie usług w wysokości 25%.
 12. Użytkownicy biorący udział w konkursie oświadczają, że nie są w żaden sposób powiązani ze Zleceniodawcą.
 13. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za projekty brandingu oraz projekty z Marketplace od razu po dokonaniu zakupu. Wycofanie się z płatności powoduje anulowanie transakcji i powrót projektu do oferty serwisu.
 14. Zleceniodawca ma prawo zwrócić się do twórcy z prośbą o poprawki. Opłata za poprawki do projektu konkursowego w czasie trwania konkursu mieści się w sumie, którą zadeklarował zleceniodawca. Twórca może, ale nie musi wprowadzać tych poprawek. Opłaty za poprawki do brandingów bądź projektów pochodzących z Marketplace są kwestią do ustalenia indywidualnie pomiędzy twórcą projektu a kupcem.

Pkt 5. Płatności i finanse

 1. Rejestracja, przeglądanie ofert, udział w konkursach oraz umieszczanie swoich propozycji projektów w serwisie jest bezpłatne.
 2. Jeśli użytkownik chce brać udział w konkursach, zakładać własne konkursy, kupować gotowe projekty czy oferować na sprzedaż własne projekty, musi uzupełnić w swoim koncie użytkownika wszystkie dane potrzebne do przelewu (imię i nazwisko, adres, numer konta, NIP w przypadku firm).
 3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie Faktur VAT do swoich transakcji drogą elektroniczną. Do wystawionych faktur użytkownik ma dostęp poprzez konto użytkownika.
 4. Założenie konkursu lub zakup gotowego projektu (lub domeny) oznacza prawnie wiążącą ofertę kupna danego projektu lub domeny po wskazanej cenie.
 5. Założenie konkursu, złożenie oferty kupna gotowego projektu powoduje automatyczne przeniesienie do menu płatności. Rezygnacja z płatności oznacza rezygnację z założenia konkursu lub kupna projektu.
 6. Prowizja Serwisu za świadczenie usług wynosi 25%. W przypadku konkursów prowizja ta zostaje odliczona od zadeklarowanej przez zleceniodawcę kwoty w momencie przejścia do płatności.
 7. Konkurs zaczyna być aktywny w momencie dokonania przez użytkownika płatności.
 8. Autor zwycięskiego w konkursie projektu otrzymuje nagrodę pieniężną do 7 dni roboczych po przesłaniu wszystkich niezbędnych danych. Jeśli projekt zawierał materiały płatne, zwycięzca otrzymuje najpierw 50% nagrody, z której jest zobowiązany opłacić wszystkie materiały użyte w projekcie. Po przesłaniu projektu już bez watermarków zwycięzca otrzymuje pozostałe 50% nagrody.
 9. Suma przyznanej nagrody pieniężnej jest widoczna w odpowiedniej zakładce w koncie użytkownika, skąd użytkownik może w każdej chwili zlecić przelew na prywatne konto bankowe.
 10. W przypadku gotowych projektów kupowanych poprzez serwis kupujący płaci cenę zadeklarowaną przez twórcę wraz z doliczoną prowizją serwisu (25%).
 11. Płatność w serwisie można zrealizować poprzez:
  1. przelew bankowy;
  2. płatność kartą kredytową;
  3. płatności online (Paypal);
 12. W wyjątkowych przypadkach nagroda w konkursie może być rzeczowa. Każdy taki przypadek musi zostać skonsultowany i omówiony z usługodawcą. Nagroda może być rzeczowa jeśli usługodawca wyrazi na to zgodę.
 13. Zadeklarowaną kwotę odsprzedaży projektu w Marketplace twórca może zmienić w dowolnym momencie, jeśli projekt nie został jeszcze zakupiony.
 14. Zakupienie projektu jest jednoznaczne z dokonaniem płatności za projekt.
 15. Saldo konta twórcy w Serwisie aktualizuje się 24h po zakupie projektu przez klienta. W tym czasie klient weryfikuje poprawność techniczną i kompletność projektu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości technicznych lub niekompletności nadesłanych materiałów, twórca ma obowiązek poprawić niedociągnięcia i nadesłać brakujące elementy. W takim przypadku twórca otrzymuje zapłatę po wprowadzeniu koniecznych poprawek lub uzupełnień
 16. Twórca może nie otrzymać wynagrodzenia za projekt, który wygrał konkurs/zlecenie lub został sprzedany poprzez platformę, jeśli - w przypadku gdy zachodzi uzasadniona konieczność wprowadzenia poprawek do projektu (ze względu na oczywiste niedociągnięcia techniczne lub niekompletność) - nie wprowadzi koniecznych poprawek czy uzupełnień.
 17. Twórca może zlecić przelew całości lub części tej kwoty na osobiste konto bankowe w każdym momencie, przelew zostanie zrealizowany do do 48h po jego zleceniu.
 18. Kwestie związane z płatnościami za domeny i hosting znajdują się w załączniku nr... "Domeny i hosting" (w przyszłości).
 19. Kwestie związane z płatnościami za zlecenia druku znajdują się w załączniku nr... "Drukarnia" (w przyszłości)

Pkt 6. Zwroty i Reklamacje

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedociągnięcia techniczne w projektach graficznych. Twórcy mają obowiązek sprawdzania swoich projektów pod względem kompletności materiałów oraz spełniania wymogów technicznych przed nadesłaniem projektu na konkurs lub sprzedażą projektu poprzez serwis.
 2. Zleceniodawcy i kupcy mają obowiązek sprawdzenia projektu pod względami wymienionymi w pkt 1. do 24h po zakupie. W przypadku gdy zakupiony projekt nie spełnia wymagań technicznych lub jest niekompletny, klient ma prawo zwrócić się do twórcy z prośbą o poprawki lub uzupełnienie projektu. Po upłynięciu tego czasu roszczenia nie są przyjmowane, a twórcy nie mają obowiązku wprowadzać poprawek nieodpłatnie.
 3. Nie można anulować lub usunąć raz złożonego konkursu, chyba że występują poważne i nieprzewidziane trudności, konkurs dopiero się rozpoczął i nie zostały nadesłane jeszcze żadne prace. W każdym takim przypadku należy się skontaktować z administracją serwisu. Decyzja o anulowaniu konkursu i konsekwencjach z tego faktu wynikających należy do administracji.
 4. W rzadkich przypadkach anulowania założonego konkursu serwis pobiera opłatę administracyjną wysokości od 10% od wpłaconej kwoty za założenie konkursu. Wysokość pobranej opłaty administracyjnej jest ustalana indywidualnie i zależy od powodów odwołania konkursu.
 5. Jeśli żaden z nadesłanych na konkurs projektów nie spełnia wymagań zleceniodawcy, zleceniodawca ma obowiązek:
  1. przedłużyć okresu nadsyłania prac przez twórców minimum raz o minimum 10 dni,
  2. dookreślić brief zlecenia/konkursu, jeśli problem wynika z jego nieprecyzyjności z zastrzeżeniem, że nie mogą być wprowadzane żadne drastyczne zmiany, które radykalnie zmieniają charakter briefu (np. ale nie tylko: drastyczna zmiana kolorów lub zupełna zmiana wymaganych motywów).
 6. W przypadku, gdy żaden z nadesłanych projektów nie spełnia wymagań zleceniodawcy, zleceniodawca może również:
  1. nadesłać dodatkowe, uzupełniające materiały dla Twórców,
  2. przesłać uwagi do Twórców z prośbą o wprowadzenie zmian/poprawek (prośby muszą być przesyłane indywidualnie do poszczególnych Twórców, a Twórcy nie mają obowiązku wprowadzania sugerowanych zmian/poprawek).
 7. W uzasadnionych przypadkach, gdy na konkurs nie zostały nadesłane żadne prace odpowiadające wymogom klienta opisanym w briefie, a brief został prawidłowo skonstruowany, klient ma prawo do zwrotów kosztów operacyjnych i prowizji pobieranej przez serwis Mintia.com, a w niektórych przypadkach całości wpłaconej kwoty. Każdy tego typu przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie ze względu na konieczność dopilnowania warunków umowy konkursowej zawieranej pomiędzy serwisem Mintia.com a uczestnikami konkursu.
 8. Nie ma możliwości zmiany briefu (treści formularza zlecenia) po jego złożeniu. Jeśli po pierwszych nadsyłanych na konkurs projektach Zleceniodawca zorientował się, że źle napisał brief lub zapomniał o czymś istotnym, powinien się jak najszybciej skontaktować się z administracją serwisu, która zadecyduje, czy zmiana może być wprowadzona (odpłatnie lub nieodpłatnie). Każde takie zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie. Niedopatrzenie zleceniodawcy w konstruowaniu briefu/zlecenia nie jest podstawą do reklamacji.

  1. Nie ma możliwości zwrotu czy reklamacji projektów zakupionych z Marketplace lub projektów Brandingów. Zleceniodawca ma 24h po zakupie projektu na zapoznanie się z projektem i wykrycie niekompletności lub braków technicznych projektu i zwrócenie się do twórcy o poprawki. W przypadku braku reakcji ze strony twórcy, serwis może rozpatrzyć opcję zwrotu kosztów.
  2. W okresie 24h po zakupie projektu zleceniodawca ma prawo do bezpłatnych poprawek braków technicznych lub uzupełnień technicznych ze strony twórcy. Po tym okresie zastrzeżenia co do zakupionych projektów nie są rozpatrywane.
 9. Twórca może nie otrzymać wynagrodzenia za projekt, który wygrał konkurs lub został sprzedany poprzez platformę jeśli - w przypadku gdy zachodzi uzasadniona konieczność wprowadzenia poprawek do projektu (ze względu na oczywiste niedociągnięcia techniczne lub niekompletność) - nie wprowadzi koniecznych poprawek czy uzupełnień.
 10. Niedopilnowanie przez grafika warunków technicznych lub niedociągnięcia moderacji nie mogą być podstawą zwrotu pieniędzy. Klient ma 24h po zakupie na sprawdzenie projektu i zwrócenie się do twórcy o konieczne poprawki.
 11. Nie mogą być podstawą żadnych zwrotów, roszczeń czy reklamacji kwestie, które zależą od gustu czy preferencji klientów/zleceniodawców lub są kwestią sprzętu, którego używa klient/zleceniodawca do przeglądania projektów, ze szczególnym naciskiem na możliwe różnice w oddawaniu kolorów i odcieni przez monitor, którego używa Klienta/Zleceniodawcy.

Pkt 7. Zawieszenie i likwidacja konta

 1. Mintia.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia konta użytkownika bez konieczności notyfikacji, w następujących przypadkach:
  1. gdy Mintia.com uzna, że użytkownik naruszył jakąkolwiek część Regulaminu lub załączników do Regulaminu,
  2. gdy twórca wprowadzi do serwisu projekt (niezależnie czy w związku z aktywnym konkursemczy do Marketplace), który nie będzie własnością tegoż twórcy, bez pisemnej zgody autora projektu,
  3. gdy Mintia.com uzna, że użytkownik używa swojego konta w złej wierze,
  4. gdy użytkownik używa swojego konta dla celów nielegalnych lub oszukańczych albo w sposób, który Mintia.com uzna za niezgodny z prawem, obraźliwy, nękający innych użytkowników, oszczerczy, pomawiający innych użytkowników, wulgarny, obsceniczny, albo w inny sposób niewłaściwy,
  5. gdy wopinii Mintia.com udostępnianie użytkownikowi serwisu powoduje ogromne obciążenie na serwerach lub jest powodem problemów lub uniemożliwia korzystanie z serwisu innym użytkownikom,
  6. w jakimkolwiek innym przypadku, gdy Mintia.com uzna zawieszenie lub usunięcie konta za konieczne i uzasadnione.
 2. Użytkownik zgadza się, że:
  1. Mintia.com może zawiesić dostarczanie usług w każdym momencie, bez konieczności notyfikacji,
  2. Mintia.com może według własnego uznania i bez konieczności notyfikacji zawiesić swoją działalność (dostarczanie usług) lub zaprzestać dostarczania jednej ze swoich funkcjonalności na określony lub nieokreślony czas,
  3. Mintia.com może według własnego uznania reaktywować świadczenie usługi lub/i konto użytkownika w dowolnym czasie po ich zawieszeniu.

  1. Użytkownicy mają prawo do usunięcia swojego konta z serwisu, czyli do odstąpienia od umowy zawartej z Mintia.com. Użytkownik nie może odstąpić od umowy jeśli jest w trakcie dokonywania jakiejkolwiek akcji w serwisie, która może się wiązać z transakcją pieniężną (tzn. jeśli złożył jakiekolwiek zlecenie na projekt, druk lub pragnie zarejestrować domenę bądź skorzystać z jakichkolwiek usług oferowanych przez platformę; jeśli przesłał jakikolwiek projekt do konkursu, który się jeszcze nie zakończył.
  2. Pliki projektów a usunięcie konta.
   Usunięcie konta użytkownika łączy się z usunięciem wszystkich plików źródłowych wgranych na platformę przez właściciela usuniętego konta.
   Pliki źródłowe i podglądowe projektów nadesłanych do Marketplace są usuwane w momencie likwidacji konta, natomiast pliki podglądowe w nieaktywnych konkursach pozostają na platformie jako archiwum konkursu.
   Pliki źródłowe projektów nadsyłanych na konkurs po jego zakończeniu są w przypadku niewygrania konkursu usuwane automatycznie.
   Wyjątki stanowią pliki źródłowe zwycięskich projektów i pliki zakupionych w Marketplace projektów, które nawet po usunięciu z serwisu konta ich twórców pozostają na serwerach platformy do dyspozycji zleceniodawcy/kupca.

Pkt 8. Polityka prywatności

 1. Dane, które są wymagane w procesie rejestracji i w przypadku wypłacania płatności usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującym w tych kwestiach prawem polskim.
 2. Dane osobowe nie są ujawniane innym użytkownikom, chyba, że zachodzą nieprzewidziane okoliczności oraz użytkownik uprzednio wyrazi zgodę na ujawnienie swoich danych kontrahentowi czyli osobie zarejestrowanej w serwisie z którą użytkownik wchodzi poprzez platformę w interakcję.
 3. W przypadku uzasadnionej potrzeby i zgody użytkownika na ujawnienie swoich danych innemu użytkownikowi, użytkownik otrzymujący dane zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim danych w ten sposób uzyskanych. Jedyne do czego takie dane mogą zostać wykorzystane to finalizacja transakcji lub dokończenie procesu w wyniku którego doszło do ujawnienia danych użytkownika innemu użytkownikowi.
 4. Korzystając z serwisu użytkownik zobowiązuje się podać dane konieczne do rejestracji oraz wszelkie dane wymagane do finalizacji transakcji zawieranych z pośrednictwem platformy Mintia.com. Mintia.com przywiązuje wielka uwagę do jak najlepszej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Podane dane nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym ani przetwarzane inaczej niż zgodnie z obowiązującym prawem. Dane mogą zostać udostępnione osobom nieupoważnionym tylko i wyłącznie za pisemną zgodą właściciela danych.
 5. Zbiór danych osobowych użytkowników Mintia.com został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych jest S-arts.
 6. Dane osobowe przetwarzane są za zgodą użytkowników, wyrażaną poprzez rejestrację w Serwisie Mintia.com oraz na podstawie ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych niezbędnych w procesie realizacji oferowanych przez S-arts Poland usług w ramach platformy Mintia.com.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla umożliwienia świadczenia pełnych usług przez platformę Mintia.com. Użytkownicy, którzy chcą w pełni korzystać z możliwości serwisu zawierają z Mintia.com umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Mintia.com zgodnie z ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną. W tym celu użytkownicy podają następujące dane:
  1. Podczas procesu szybkiej rejestracji użytkownik podaje (nazwę) nick pod którym chce występować w Serwisie, adres e-mail oraz hasło.
  2. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, a chcące w pełni wykorzystywać możliwości platformy Mintia.com w procesie pełnej rejestracji podają swoje imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, oraz PESEL. Są do dane konieczne do przeprowadzania transakcji (opłat i wypłat). Użytkownicy będący tylko twórcami, a więc ci, którzy dokonują wyłącznie wypłat pieniędzy również muszą podawać PESEL.
  3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą - jeśli chcą w takim charakterze występować w Serwisie Mintia.com - podają nazwę firmy, NIP firmowy i adres siedziby firmy
 8. Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 9. Wszystkie podawane przez użytkowników dane wykorzystywane są do celów księgowych, w celu umożliwienia wpłat i wypłat za realizowane usługi, w celu umożliwienia kontaktu pomiędzy Serwisem Mintia.com a Użytkownikami oraz do wszelkich kwestii mających na celu pełną realizację usług oferowanych przez Mintia.com. Dane mogą być również wykorzystywane w celu weryfikacji czy użytkownik spełnia warunki Regulaminu umożliwiające korzystanie z Serwisu.
 10. Dane kontaktowe (zwłaszcza adres e-mail) wykorzystywane są do również do przesyłania Użytkownikom wiadomości na temat funkcjonowania serwisu, w tym również informacji o aktualnościach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości. Akceptując Regulamin i zaznaczając odpowiedni check box użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
 11. Okazjonalnie serwis Mintia.com może przesyłać do użytkowników ankiety, które w celach badawczych będą wymagały podania dodatkowych danych osobowych (np. wykształcenie, wiek czy zarobki). Wypełnianie ankiet i podawanie takich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 12. W wyjątkowych przypadkach dane użytkowników mogą zostać ujawnione podmiotom do tego uprawnionym na mocy obowiązującego prawa, m.in. organom wymiaru sprawiedliwości. W innych wypadkach dane osobowe mogą być przekazane osobom trzecim jedynie za zgodą użytkownika.
 13. Użytkownicy mają prawdo do dostępu i modyfikacji swoich danych osobowych. W przypadku zmiany danych osobowych użytkownicy są zobowiązani zaktualizować swoje dane również w Serwisie, jeśli chcą nadal móc wykorzystywać pełne możliwości jakie daje platforma. Zabrania się podawania niepełnych lub fałszywych danych oraz kasowania swoich danych osobowych, jeśli użytkownik jest w trakcie procesu usługowego realizowanego przez platformę (tzn. jeśli złożył jakiekolwiek zlecenie na projekt, druk lub pragnie zarejestrować domenę bądź skorzystać z jakichkolwiek usług oferowanych przez platformę; jeśli przesłał jakikolwiek projekt do konkursu lub udostępnił swoje materiały na sprzedaż w Marketplace itd.itp.)
 14. Użytkownicy mają prawo do usunięcia swoich danych osobowych z serwisu poprzez usunięcie swojego konta w Serwisie Mintia.com czyli odstąpienia od umowy zawartej z Mintia.com przy zachowaniu warunków określonych w punkcie 7.3 ("Zawieszenie i likwidacja konta") niniejszego Regulaminu.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia posiadanych danych osobowych użytkownika, w przypadku gdy użytkownik nie uregulował jakichkolwiek należności wobec serwisu Mintia.com, naruszył założenia Regulaminu, w związku ze swoją działalnością na platformie naruszył przepisy prawa, a dane użytkownika są niezbędne do wyjaśnienia sytuacji.
 16. Mintia.com zbiera i przechowuje przez okres 30 dni adresy IP Użytkowników w celach technicznych.
 17. Platforma Mintia.com stosuje pliki "cookies". Pliki cookies pozwalają zbierać informacje, które pomagają lepiej dostosować platformę Mintia.com do wymogów użytkownika. Pliki cookies mogą być też użyte do opracowywania statystyk osób korzystających z platformy Mintia.com.
 18. Mintia.com wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy oglądalności stron internetowych udostępnianą przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają, oraz "anonimowych identyfikatorów", czyli losowych ciągów znaków używanych w tym samym celu co plik cookie na platformach obejmujących niektóre urządzenia przenośne, na których technologia plików cookie nie jest obsługiwana. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

  Google korzysta z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

  Osoby zalogowane do usług Google w trakcie przeglądania Mintii podlegają nowej polityce prywatności Google dostępnej pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/
 19. Mintia wykorzystuje narzędzie remarketingu oraz listy podobnych odbiorców, które udostępnia firma Google. Dzięki tej funkcji jesteśmy w stanie przygotowywać odpowiednio dostosowane komunikaty do rodzaju odbiorcy i jego preferencji. Narzędzie to zbiera za pomocą plików cookies informacje o odwiedzających naszą witrynę i w przyszłości może pozwolić nam ponownie dotrzeć do klientów.

  Do promocji w sieci wykorzystujemy sieć reklamową Google AdWords. Dzięki niej możemy publikować swoje reklamy w obrębie wyszukiwarki Google oraz na witrynach, będących uczestnikami sieci partnerskiej Google.

  Funkcja podobni odbiorcy działa w obrębie Systemu AdWords i sprawdza, jak w ostatnich 30 dniach wyglądało przeglądanie witryn w sieci reklamowej i poddaje te informacje działaniu mechanizmu kierowania kontekstowego, by określić profil odbiorców remarketingu. Na jego podstawie AdWords znajduje bardzo liczną grupę nowych użytkowników, którzy mają podobne wzorce przeglądania jak osoby z naszej listy remarketingowej. Lista ta nie jest nigdy tworzona w oparciu o historię przeglądania stron o tematyce uznanej za drażliwą, np. związanej z kwestiami rasy, wyznania, orientacji seksualnej czy stanu zdrowia.

  W marketingu w sieci poprzez cookie nie gromadzimy informacji osobowych, a jedynie historię przeglądania. Użytkownik pozostaje więc anonimowy. Nie zbieramy danych osobowych takich jak imię, nazwisko czy adres, a jedynie dane behawioralne o sposobie przebywania na stronie, które służą nam do wyświetlania bardziej dopasowanych reklam, z czego korzystają zarówno odbiorcy nasi reklam jak i my jako reklamodawcy.

  Z pliku cookie Google, który jest wysyłany przez naszą stronę, można zrezygnować na stronie Menedżera preferencji reklam. Istnieje również możliwość rezygnacji z plików cookie dostawców zewnętrznych na stronie Network Advertising Initiative.

Pkt 9. Postanowienia ogólne - prawa i obowiązki użytkowników.

Użytkownik zgadza się, że:
 1. nie będzie używał serwisu i jego możliwości dla celów nielegalnych lub oszukańczych ani dla żadnego innego celu niż te określone w Regulaminie,
 2. będzie przestrzegał obowiązujących praw związanych z założeniem zlecenia, kupnem lub sprzedażą projektów, domen itp. albo jakichkolwiek praw związanych z działalnością, której się podejmie w ramach serwisu Mintia.com,
 3. będzie przestrzegał wszystkich praw obowiązujących w związku ze sprzedażą i przekazaniem stworzonych projektów, prac lub praw własności intelektualnej w przypadku sprzedaży lub przekazania powyższych osobom zamieszkującym w Polsce oraz za granicą,
 4. użytkownik gwarantuje, że poprzez swoją działalność w serwisie Mintia.com nie postawi serwisu Mintia.com w pozycji łamiącej prawo lub jakiekolwiek przepisy,
 5. nie podejmie żadnych działań ani nie dopuści się żadnych uchybień, które mogłyby zdyskredytować serwis Mintia.com, markę lub innych użytkowników,
 6. nie będzie używał serwisu Mintia.com w sposób, który mógłby doprowadzić do zawieszenia jego konta użytkownika,
 7. dostarczy Mintia.com wszelkich danych, które są konieczne i wymagane do prawidłowego świadczenia usługi przez Mintia.com,
 8. nie będzie używał żadnego robota, skryptu czy programu aby uzyskać dostęp do serwisu Mintia.com lub korzystał z serwisu lub w jakimkolwiek innym celu niezwiązanym z działaniem serwisu Mintia.com,
 9. nie będzie podejmował żadnych działań, które mogłyby, wg uznania Mintia.com, zbytnio obciążać serwis,
 10. nie będzie kopiował, reprodukował, wprowadzał zmian, tworzył dzieł pochodnych, rozprowadzał, publicznie udostępniał jakiejkolwiek treści/ pracy/projektów (oprócz własnej) znalezionej w serwisie Mintia.com bez uprzedniej zgody Mintia.com wyrażonej na piśmie, pisemnej zgody autora lub włąściciela praw autorskich do dzieła,
 11. ingerował we właściwe działanie serwisu Mintia.com albo w jakiekolwiek funkcjonalności lub procesy dostępne poprzez serwis,
 12. próbował obchodzić jakichkolwiek restrykcji czy rozwiązań, które serwis Mintia.com może zastosować by powstrzymać lub uniemożliwić dostęp do serwisu Mintia.com lub do konta użytkownika.

Pkt 10. Czas trwania i wygaśnięcie Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje przez cały czas obowiązywania umowy pomiędzy Mintia.com a użytkownikiem, od momentu w którym użytkownik rozpocznie korzystanie z serwisu i/lub stworzy konto użytkownika i wygaśnie w momencie w którym konto użytkownika zostanie zamknięte lub usunięte przez serwis lub samego użytkownika.
 2. Jeśli po zamknięciu lub usunięciu konta użytkownika konto zostanie reaktywowane lub nowe konto zostanie otwarte przez tego samego użytkownika, umowa (Regulamin) będzie ponownie obowiązywać od tego momentu.
 3. Serwis Mintia.com może w każdej chwili od odstąpić od umowy, a dowolne konto użytkownika może zostać zawieszone lub usunięte przez serwis w dowolnym, wybranym przez Mintia.com momencie, bez konieczności przesyłania przez Mintia.com ostrzeżenia czy uprzedzenia.
 4. W momencie wypowiedzenia lub zerwania umowy serwis Mintia.com w czasie określonym przez Mintia.com uniemożliwi użytkownikowi dostęp i używanie serwisu. W momencie odstąpienia strony zobowiązane są do uregulowania wzajemnych zobowiązań, chyba że zachodzą nieprzewidziane i uzasadnione okoliczności. W przypadku braku uregulowania zobowiązań, będą one dochodzone na drodze prawnej.

Pkt. 11 Zrzeczenie się odpowiedzialności

 1. Użytkownik zgadza się, że usługodawca ani żaden z usługodawców we współpracy z którymi Mintia.com świadczy swoje usługi nie zobowiązuje się, że usługi będą świadczone bez żadnych przerw czy okazjonalnych błędów.
 2. Użytkownik zgadza się, że serwis i zrzeszeni z nim usługodawcy nie są odpowiedzialni za opóźnienia, błędy, przeszkody lub przerwy w świadczeniu usług, które mogą wystąpić z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych, trudności lub awarii technicznych lub jakichkolwiek innych powodów.
 3. Serwis ani żaden ze współpracujących z nim usługodawców nie ponoszą odpowiedzialności za nieuprawnione użycie konta użytkownika i możliwości serwisu przez użytkownika lub kogokolwiek, kto za pozwoleniem lub w sposób bezprawny zyskał dostęp do konta użytkownika.
 4. Użytkownik zgadza się, że serwis i inni współpracujący z serwisem usługodawcy nie dają żadnych gwarancji wyraźnych lub domniemanych w odniesieniu do usług lub innych towarów lub usług świadczonych przez serwis w ramach niniejszej umowy, innych niż gwarancje wyraźnie zawarte w niniejszej umowie.
 5. Użytkownik zgadza się, że serwis oraz współpracujący z serwisem zewnętrzni usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za roszczenia użytkownika (wynikające z kontraktu, umowy, obowiązującego prawa lub z jakichkolwiek innych przyczyn) za jakiekolwiek bezpośrednie, specjalne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe szkody, w tym, ale nie tylko, utratę zysków, kontraktów, przychodów lub danych wynikających z lub w związku ze świadczeniem usług w ramach niniejszej umowy, będących wynikiem naruszenia lub zaniedbania ze strony serwisu lub jego dostawców zewnętrznych.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w ramach serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w wyniku korzystania z serwisu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność projektów, usług i towarów oferowanych, sprzedawanych i nabywanych w ramach serwisu, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez użytkowników, zdolność sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność użytkowników składających oferty kupna. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez użytkowników umowy.
 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedociągnięcia techniczne w projektach graficznych. Twórcy mają obowiązek sprawdzania swoich projektów pod względem kompletności materiałów oraz spełniania wymogów technicznych przed nadesłaniem projektu na konkurs lub sprzedażą projektu poprzez serwis. Zleceniodawcy i kupcy mają obowiązek sprawdzenia projektu pod tymi samymi względami do 24h po zakupie. W przypadku gdy zakupiony projekt nie spełnia wymagań technicznych lub jest niekompletny, Klient ma prawo zwrócić się do grafika z prośbą o poprawki lub uzupełnienie projektu. Po upłynięciu tego czasu zwroty i reklamacje nie są przyjmowane, a twórcy nie mają obowiązku wprowadzać poprawek nieodpłatnie.

Pkt. 12 Ochrona własności intelektualnej i przekazywanie praw autorskich

 1. Biorąc udział w konkursach, oferując swoje projekty na sprzedaż poprzez Marketplace lub w dziale Branding użytkownik deklaruje, że jest właścicielem oraz posiada prawa autorskie do oferowanych klientom projektów.
  1. Organizator ma prawo usunąć wybran prace z konkursu, jeżeli zachodzi podejrzenie zbyt dużego podobieństwa lub plagiatu względem nadesłanch już na konkurs lub innych istniejących projektów. Ostateczna decyzja o pozostawieniu lub usunięciu pracy należy do organizatora.
 2. W przypadku zakupienia projektu twórca - autor projektu przenosi prawa autorskie na klienta, który projekt nabył i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń do projektu w przyszłości. Twórca zobowiązuje się zwłaszcza do niewykonywania swojego prawa do integralności utworu pod karą grzywny. Zakupiony projekt zleceniodawca może modyfikować według swojego uznania.
 3. Wszelkie widoczne w serwisie, a wgrywane przez użytkowników materiały graficzne i inne, logotypy, hasła reklamowe itp.itd., są chronione przez polskie prawo autorskie, są własnością ich autorów i udostępnione będą za ich pozwoleniem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, pobieranie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści umieszczanych w serwisie przez użytkowników czy łamanie praw autorskich i własności intelektualnej w jakikolwiek sposób jest zabronione.
 4. W celu lepszego zabezpieczenia dzieł użytkowników wszystkie autorskie treści graficzne o szerokości większej niż 700 px są chronione znakami wodnymi.
 5. Dostęp do plików źródłowych przesyłanych do serwisu ma na czas trwania konkursu lub przed zakupem projektu jedynie obsługa serwisu w celach technicznych oraz autor projektów, który może nadesłane projekty modyfikować, chyba, że projekty zostały nadesłane na konkurs. W przypadku wygrania konkursu lub sprzedaży projektu dostęp oraz prawa do projektu przechodzą na zleceniodawcę/kupca.
 6. Serwis Mintia.com nie jest właścicielem umieszczanych w serwisie przez użytkowników materiałów. Prawa autorskie do wszelkich projektów należą do użytkowników lub nabywców projektów. Platforma Mintia.com nie naruszy w żaden sposób praw autorskich i praw własności intelektualnej użytkowników.
 7. Platforma Mintia.com może wykorzystywać znaki firmowe zleceniodawców w celach promocyjnych, chyba, że strona tworząca konkurs nie wyrazi na to zgody poprzez przedłożenie pisemnego oświadczenia.
 8. Zawartość serwisu jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Wszelkie materiały graficzne, logotypy Mintia.com, slogany reklamowe, materiały graficzne i inne, a także formularze, treści, znaki towarowe, znaki serwisowe, kody źródłowe należą do usługodawcy i są zastrzeżone. Kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, pobieranie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści z serwisu bez zgody właściciela lub na innych niż określone w niniejszym Regulaminie warunkach jest zabronione.
 9. Zleceniodawca po wyborze twórcy na mocy Regulaminu Platformy i Regulaminu Konkursu otrzymuje autorskie prawa majątkowe do wybranej pracy od zwycięzcy konkursu, a twórca uczestniczący w konkursie, którego pracę wybrano, te prawa niezwłocznie zleceniodawcy przekazuje - na życzenie w wersji pisemnej.
 10. Autorskie prawa majątkowe do pracy wybranego twórcy przechodzą na zleceniodawcę z chwilą wybrania przez zleceniodawcę zwycięskiego projektu lub, opcjonalnie, po dostarczeniu pisemnego oświadczenia o przekazaniu praw.
 11. Przekazane autorskie prawa majątkowe umożliwiają zleceniodawcy nieograniczone w czasie i przestrzeni korzystanie z pracy twórcy, w całości lub w części, w nieograniczonej ilości, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką znaną w chwili dokonania przeniesienia majątkowych praw autorskich, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową;
  2. zwielokrotnianie dowolną techniką znaną w chwili dokonania przeniesienia majątkowych praw autorskich, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową;
  3. najem oryginału lub egzemplarzy podmiotom dominującym, zależnym lub stowarzyszonym ze zleceniodawcą, podmiotom powstałym w wyniku ich przekształcenia, podziału lub połączenia oraz podmiotom zaangażowanym w realizację pracy twórcy po stronie zleceniodawcy lub wykonawcy;
  4. użyczanie oryginału lub egzemplarzy podmiotom dominującym, zależnym lub stowarzyszonym ze zleceniodawcą, podmiotom powstałym w wyniku ich przekształcenia, podziału lub połączenia, podmiotom zaangażowanym w realizację projektu po stronie zleceniodawcy;
  5. wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy pracy twórcy lub jakiejkolwiek jej części;
  6. rozpowszechnianie pracy twórcy poprzez publiczne wykonanie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie pracy twórcy lub jakiejkolwiek jej części, a także publiczne udostępnianie pracy twórcy lub jakiejkolwiek jej części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  7. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w pracy twórcy, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała.

Pkt 13.

Dodatkowe kwestie formalne i prawne związane z przebiegiem konkursu są regulowane poprzez niniejszy Regulamin oraz osobny Regulamin Konkursu tworzony za każdym razem do konkretnego konkursu. Użytkownicy wyrażają zgodę na niniejszy Regulamin oraz Regulamin Konkursu poprzez - w zależności od swojego charakteru na platformie - założenie konkursu albo branie udziału w konkursie poprzez nadsyłanie swoich prac. Wszelkie kwestie sporne są rozpatrywane przez właścicieli i administrację serwisu Mintia.com w porozumieniu z zainteresowanymi stronami.

Załącznik nr 1:

Regulamin Drukarni
 1. Drukarnia Mintia.com jest integralną częścią serwisu Mintia.com i podlega prawie o ochronie własności intelektualnej.
 2. Każdy zarejestrowany w serwisie użytkownik, niezależnie od rodzaju posiadanego konta, może zostać Klientem Drukarni.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi umowę pomiędzy użytkownikiem (klientem) serwisu Mintia.com (drukarni Mintia.com) a
  Mintia.com
  S-arts
  Przemysław Stanisz
  Al. Tysiąclecia 41
  34-700 Rabka- Zdrój
  NIP: PL 735-26-10-876
 4. Drukarnia Mintia.com jest serwisem pośredniczącym pomiędzy użytkownikiem (klientem) a drukarnią lub drukarniami realizującymi zamówienie.
 5. Korzystając z serwisu lub drukarni Mintia.com, użytkownik wyraża zgodę na Regulamin Drukarni.
 6. Założenie konta w serwisie Mintia.com lub użytkowanie serwisu Mintia.com lub złożenie zamówienia w drukarni Mintia.com jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik/klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w procesie składania i realizacji zamówienia.
 8. Składanie zamówienia i płatność:
  1. Zamówienia na druk projektów można składać po zarejestrowaniu się (stworzeniu dowolnego rodzaju konta) w Serwisie Mintia.com.
  2. Serwis jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Mintia.com zastrzega sobie prawo wprowadzania przerw w dostarczaniu usług lub zaprzestanie świadczenia usług, okresowo lub na stałe, na potrzeby przeprowadzenia prac technicznych lub z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych, bez konieczności informowania użytkowników.
  3. Wszystkie ceny podawane są na podstawie cennika w złotych polskich.
  4. Mintia.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen realizacji zamówień, organizowania promocji i odwoływania promocji według swojego uznania.
  5. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiane są faktury VAT, dostępne w formie elektronicznej w panelu użytkownika. Korzystając z serwisu lub drukarni Mintia.com użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
  6. Koszty przesyłki krajowej (do Polski) pokrywa serwis Mintia.com, chyba, że ustalono inaczej, lub w formularzu podany jest więcej niż jeden adres wysyłki. W takim przypadku serwis Mintia.com pokrywa koszty wysyłki do jednego (wybranego przez użytkownika) miejsca, a wysyłka w miejsce lub miejsca pozostałe jest dodatkowo płatna.
   Przesyłki zagraniczne są płatne według cennika.
   Nie ma możliwości wybrania opcji odbioru osobistego.
  7. Wszystkie dostawy realizowane są poprzez przesyłki kurierskie (GLS, UPC itd.)
  8. Złożenie przez użytkownika zamówienia jest równoznaczne z powstaniem zobowiązania finansowego z tytułu jego realizacji. Opłata może zostać uiszczona poprzez przelew bankowy, płatność karta kredytową, płatność poprzez platformę PayPal, z góry, po złożeniu zamówienia.
  9. Każde nowe zamówienie przekazywane jest do weryfikacji pod względem spełniania wymogów technicznych koniecznych do druku. Mintia.com nie weryfikuje poprawności merytorycznej lub językowej projektów, nie wprowadza też poprawek czy modyfikacji. Jeśli projekt nie przejdzie weryfikacji pod względem technicznym, nie zostanie przekazany do realizacji, a użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez platformę Mintia.com wraz z adnotacją informującą pod jakimi względami projekt nie spełnia wytycznych technicznych.
  10. Zlecenie może zostać anulowane lub zmodyfikowane przez użytkownika w czasie jego weryfikacji, przed zatwierdzeniem do realizacji. Po przekazaniu zamówienia do realizacji nie ma możliwości anulowania lub modyfikacji zamówienia.
 9. Realizacja zamówienia.
  1. Czas realizacji zamówienia zależy od charakteru i wielkości złożonego zamówienia i jest ustalany za każdym razem indywidualnie dla każdego zamówienia.
  2. Czas realizacji zamówienia liczy się od momentu pozytywnego przejścia weryfikacji przez projekt i/lub zaksięgowania wpłaty w systemie.
  3. Mintia.com zastrzega sobie prawo do opóźnienia realizacji zamówienia ze względu na problemy techniczne lub nieprzewidziane zdarzenia losowe.
  4. Projekty drukowane są w formie dostarczonej przez użytkownika. Drukarnia Mintia.com ani żadna drukarnia współpracująca z Mintia.com nie jest odpowiedzialna za wady wydruku wynikające z niepoprawnej jakości nadesłanych projektów, zły wybór projektu lub formatu, błędy w zawartości merytorycznej lub błędy językowe lub inne problemy wynikające z niedociągnięć projektu nadesłanego przez użytkownika.
  5. Użytkownik nadsyłający projekt lub projekty jest odpowiedzialny za wszelkie nadużycia prawne (m.in. naruszenie praw autorskich i lub innych praw osób trzecich) mogące wynikać z treści lub/i formy nadesłanych projektów.
  6. Podstawowe wymagania techniczne i estetyczne dla nadsyłanych projektów znajdują się w pomocy. Projekty nie spełniające tych wymagań nie przejdą procesu weryfikacji i nie zostaną przyjęte do realizacji.
  7. W przypadku uznanego anulowania zamówienia (tzn. takiego, które wpłynęło przed zakończeniem procesu weryfikacji projektu i przed przekazaniem projektu do realizacji, patrz pkt. 8(j)) Użytkownik ma prawo do pełnego zwrotu poniesionych kosztów.
 10. Reklamacje i zwroty.
  1. Kwestie związane z reklamacjami i zwrotami są rozstrzygane przez osobne regulaminy drukarni współpracujących z serwisem Mintia.com.
  2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji ze względu na uszkodzenie przesyłki w transporcie lub jej niekompletność jest protokół reklamacyjny sporządzony w momencie odbioru przesyłki z kurierem. Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić przesyłkę po jej otrzymaniu w obecności kuriera i w przypadku jej uszkodzenia lub niekompletności sporządzić protokół reklamacyjny, oraz powiadomić o zaistniałym fakcie serwis Mintia.com. Reklamacje bez protokołu reklamacyjnego nie będą rozpatrywane.
  3. Serwis/drukarnia Mintia.com nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie przesyłki. Odpowiedzialność za tego typu usterki ponosi firma kurierska.
  4. Reklamacje kwestii związanych z jakością druku muszą zostać zgłoszone Mintia.com drogą mailową lub poprzez platformę Mintia.com do 3 dni roboczych po otrzymaniu przesyłki ze zrealizowanym zleceniem. Proces rozpatrywania reklamacji trwa 5 dni roboczych, a użytkownik zostanie powiadomiony o wyniku procesu poprzez platformę Mintia.com. Mintia.com zastrzega sobie prawo przedłużenia rozpatrywania reklamacji.
  5. Nie podlegają reklamacji ani zwrotowi kwestie związane z różnicą barw i odcieni pomiędzy wydrukiem a barwami i odcieniami widocznymi w projekcie na monitorze użytkownika. Różnice w kolorze pomiędzy wydrukiem, a oczekiwaniami użytkownika mogą zostać uznane za podstawę reklamacji jedynie, jeśli przed wydrukiem użytkownik dostarczył do drukarni wydruk próbny.
 11. Własność intelektualna i prawo autorskie
  1. Zawartość serwisu Mintia.com, w tym też drukarni, jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, pobieranie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści z serwisu www.Mintiacom bez zgody właściciela jest zabronione.
  2. W przypadku klientów agencyjnych i partnerów Mintia.com zobowiązuje się nie wykorzystywać w żaden sposób danych zawartych w projektach zlecanych do druku.
 12. Wytyczne techniczne dla plików do druku
  1. Pliki do druku należy wgrać przez system UPLOAD na platformie podczas składania zamówienia po zarejestrowaniu się w naszym systemie. Przy zamówieniach niesystemowych pliki należy umieścić na serwerze FTP udostępnionym po złożeniu zamówienia.
  2. Do druku przyjmujemy następujące formaty plików: PDF, TIF, JPG, CDR, spakowane RAR, ZIP
  3. Formaty plików przyjmowanych do druku są opisane przy poszczególnych produktach.
innowacyjna gospodarka
Unia Europejska
© 2012 mintia.com / korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu
Coś nie tak? widzisz jakieś błędy?
Daj nam znać, będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi!

Ważna informacja: ten serwis wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, pamiętaj jednak, że pewne elementy tej strony mogą przestać działać poprawnie. Więcej informacji w polityce prywatności.

X